Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne skierowane do dziecka, ucznia lub wychowanka obejmuje identyfikację oraz zaspokajanie jego unikalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. W tym kontekście uwzględnia się analizę indywidualnych zdolności psychofizycznych oraz wpływ czynników środowiskowych na funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. Głównym celem tego wsparcia jest stymulowanie potencjału rozwojowego oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu danej placówki i społeczności.

Z kolei pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do rodziców uczniów i nauczycieli opiera się na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Dodatkowo wspomaga rozwijanie umiejętności wychowawczych, mając na celu zwiększenie efektywności udzielanej pomocy dzieciom/uczniom.

Kto jest inicjatorem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego?

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne może być zainicjowane przez różne podmioty, takie jak sam ucznia, rodzice, dyrektor placówki, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka szkolna lub higienistka, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystent edukacji romskiej, pomoc nauczyciela, asystent nauczyciela, specjalista wspierający organizację kształcenia specjalnego, asystent wychowawcy świetlicy, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, przedstawiciel organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.