•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR

a

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

szansą na optymalny rozwój!

f

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego”. 

prof. dr. hab. Andrzej Twardowski

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone w naszej placówce obejmuje kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój małego dziecka, a z różnych powodów funkcje te rozwijają się nieharmonijnie.

Rodzice otrzymują pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podmiotem obu oddziaływań jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.

a

Za podjęciem jak najszybszej pomocy dziecku  przemawiają następujące przesłanki:

– wyjątkowa  plastyczność centralnego układu nerwowego oraz związana z tym możliwość korelacji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów,

– możliwość zahamowania zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian,

– małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich oddziaływania i czynią szybsze postępy,

– ćwiczone postępy są szybciej  generalizowane,

– uczenie małych dzieci jest łatwiejsze, gdyż wiele zaburzeń narasta z wiekiem i utrudnia terapię oraz edukację,

– rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i we własny udział w terapii dziecka.

x

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to nowe zadanie w polskim systemie Oświaty.

1. Jest nową formą pomocy w stosunku do  małego dziecka.

2. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego).

3. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania powinna być wydawana (w oparciu o diagnozę zespołu orzekającego) wszystkim dzieciom, które tego potrzebują, to znaczy dzieciom o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

d

Zakres pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

– rozwoju motorycznego – Metoda Stymulowanych seryjnych powtórzeń, Terapia ręki

– rozwoju mowy i języka – Terapia logopedyczna

– usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,usprawnianie analizy i syntezy  słuchowej – Terapia pedagogiczna

– umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku – Terapia Umiejętności Społecznych

d

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:

– wsparcia w procesie pełnej akceptacji trudności dziecka,

– instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d