•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapia pedagogiczno-psychologiczna

.

Terapia pedagogiczna jest podejmowana w celu wywołania pozytywnych zmian w strefie poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej dziecka. Ma również na celu zwiększenie umiejętności szkolnych, jak czytanie, pisanie, czy wysławianie się, które mogą ulegać pogorszeniu w związku z różnymi zaburzeniami, czy problemami emocjonalnymi dziecka.

Nasza terapia ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju Państwa dziecka, poprzez znalezienie podłoża jego problemów, zbudowanie jego wiary we własne siły i wypracowanie prawidłowych mechanizmów.

Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi.

Stefan Pacek

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:
• dzieci o nieharmonijnym rozwoju
• dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
• dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
• dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
• dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
• dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
– czytania – dysleksja
– dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
– poprawnego pisania – dysortografia
– matematyki – dyskalkulia
• dzieci o obniżonej sprawności manualnej
• dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
• dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
• dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d