•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak.

Logorytmika są to ćwiczenia muzyczno – ruchowe i słowno – ruchowe, a ich składnikiem wiodącym jest rytm.  Kształcą one ruchy całego ciała, co ma bezpośredni wpływ na stymulowanie ruchów narządu mowy.

Zajęcia logorytmiczne wspomagają motorykę, słuch i mowę dziecka. Dzięki temu, że są wykonywane przy muzyce kształtują świadomy ruch, pogłębiony przeponowy oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację przestrzenną oraz szybką reakcję na określone polecenia.

Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci mających trudności w sprawnym poruszaniu się, o zaburzonej orientacji przestrzennej, zaburzeniach w schemacie własnego ciała, o obniżonej koncnetracji, nadruchliwych, dla dzieci o słabej koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, dla dzieci nieśmiałych.

Motywacja pozwala wystartować. Nawyk utrzymuje w ruchu.

Jim Ryun

Głównym celem zajęć logorytmicznych jest:

– Usprawnienie oddechu

– Wykształcenie prawidłowej fonacji i artykulacji

– Usprawnienie narządów mowy

– Kształcenie koncentracji uwagi, poczucia rytmu, tempa

– Kształcenie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni

– Usprawnienie motoryki dużej

– Rozwój społeczny, w tym kształcenie umiejętności współdziałania w grupie

.

Dla kogo?

Zajęcia kierujemy do dzieci w wieku przedszkolnym, które potrzebują wsparcia rozwoju mowy poprzez pomoc logopedyczną.

.

Jak?

W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d