•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Badanie intelektu

Badanie intelektu jest istotne z wielu powodów. Jest to element diagnostyczny, który może pomóc zrozumieć problemy dziecka lub dostarczyć informacji o tym na jakim polu je wspierać.

Czym jest inteligencja?

Inteligencja ma wiele twarzy. można ją rozpatrywać jako to różne zdolności takich jak: rozwiązywanie problemów, planowanie, myślenie abstrakcyjne, rozumowanie, rozumienia złożonych myśli, emocji i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Inteligencję można więc na podstawie tych różnych zdolności badać w różny sposób różnymi metodami. Jednym z wskaźników poziomu inteligencji jako całości jest szeroko znany iloraz inteligencji. Różni specjaliści w różny sposób rozumieją pojęcie inteligencji więc wyróżnia się również kilka rodzajów inteligencji nie oznaczający całości zdolności intelektualnych (np. lingwistyczna, emocjonalna, logiczna, intuicyjna itp.).

To mądry człowiek – pomyślał Iwan – Trzeba przyznać, że wśród inteligentów także trafiają się wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się temu zaprzeczyć.

Mistrz i Małgorzata – Michaił Bułhakow

Do czego może być przydatne badanie inteligencji?

Jak pisaliśmy na wstępie diagnoza intelektu dostarcza informacje na temat tego na jakim polu jak radzą sobie ludzie w stosunku do norm wiekowych.
Badanie jest więc konieczne w oddziaływaniach psychologicznych i psychiatrycznych, pozwalając wnioskować jakie jest podłoże problemów naszego pacjenta lub w jakim obszarze warto wzmocnić oddziaływania by uzyskać pozytywne rezultaty.

Badanie intelektu pomaga więc w różnicowaniu problemów i może być konieczna do weryfikacji postępów rozwojowych lub choroby. Co umożliwia dobór odpowiednich oddziaływań.

Najczęściej stosowane testy

Skala Inteligencji Wechslera

Jest stosowana u dzieci i młodzieży jak również u dorosłych. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia używana jest wersja testu dostosowana do ich wieku. Badany ma do wykonania 11 testów wśród których znajdują się:

Zadania werbalne
W trakcie tego typu zadań badany odpowiada na zadawane przez psychologa pytania. Są to zadania różnego typu, mogące zawierać w sobie zadanie matematyczne, podanie definicji, lub wytłumaczenie wybranej sytuacji społecznej.

Zadania niewerbalne.
Zadania te polegają na manipulacji przedmiotami przygotowanymi ówcześnie do testu. Mogą obejmować ułożenie klocków w konkretny sposób, stworzenie spójnej logicznie historii z dostępnych obrazków lub określenie czego brakuje na obrazku. W trakcie niektórych z pośród testów dokonuje się pomiaru czasu w jakim wykonywane jest zadanie.

Badanie przy pomocy Skali Inteligencji Wechslera trwa około 1,5h. Uzyskany wynik jest określany jako iloraz inteligencji. Odnosi się go do wyników innych osób (np w mieście, kraju czy na świecie) lub osób w tym samym wieku.

Człowiek koncentruje się na tym co ma. Ludzie z wysokim IQ są tak przejęci swoim IQ, że założyli własny klub.

Pierwszy śnieg – Jo Nesbø

Test Matryc Ravena 

Przy pomocy Testu Matryc Ravena możliwy jest pomiar ogólnego czynnika inteligencji, który jest niezależny od doświadczenia osoby badanej (np. przeżyć czy wykształcenia). Osoba badana w trakcie testu otrzymuje tablice, przedstawiające różne wzory. Celem badanego jest rozpoznanie zależności pomiędzy wzorami, i wybranie takiego wzoru, który pasuje do pozostałych. Jest dzielony na pięć skal:

Skala A – dostrzeganie zasad ciągłości wzorów

Skala B – zauważanie analogii między parami figur

Skala C – zauważanie analogii w progresywnych zmianach wzorów

Skala D – rozpoznawanie ciągłości przestawiania figur

Skala E – zdolność dostrzegania ciągłości w rozkładaniu figur na elementy

Jest kilka wersji testu również zależnych od wieku. Z uwagi na fakt, że nie wymaga on wykorzystywania zdolności werbalnych jest polecany dla osób z problemami w tej sferze.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d